JÉ! India
Kapcsolat
Adakozás
Segíts, hogy a honlap fennmaradjon!
Ajánló
Bollywood - A földreszállt félistenek otthona


Súgó: Szófejtők

Szerző:  Dániel. Megjelent: 2006. Július 8. Megtekintve: 14204
Egy-egy szófejtő-cikk különböző szakaszokra oszlik, és egy-egy szakaszban a fejtegetett szó egy-egy vonatkozásával kapcsolatos információt találsz. Minden szófejtő elején van szótani szakasz, amely a szó különféle latinbetűs átírásairól ad tájékoztatást. Minden szófejtő végén megtalálod azt a szakaszt, amely indexként a honlap többi részéről gyűjti össze, hogy hol találsz a fejtegetett szóval kapcsolatos képet vagy cikket. Persze sok szófejtőnél egyelőre üres ez a szakasz, de ahogy a honlap tartalma bővül, egyre több mindent lehet majd így megindexelni. Azoknál a szavaknál, amelyeknek önálló jelentése érdektelen, csupán egy fontosabb, gyakoribb szó szinonimájaként szolgálnak (pl. istenek alternatív, de nem speciális funkciót meghatározó nevei), minden bizonnyal a jövőben is üres marad az index. Sok szófejtőben találhatsz még kereszthivatkozás- és forrás-szakaszt. Az előbbi a szorosan kapcsolódó egyéb szófejtőkre utal, az utóbbi pedig a szóval kapcsolatban leginkább ajánlott forrást mutatja meg. Ezeken kívül sajátos típusú szófejtőknél sajátos szakaszok jelenhetnek meg – ilyen egyelőre a (mitológiai) személyeket bemutató szófejtőkben a Profil.

A cikk a hirdetés után folytatódik

Szótani szakasz

Ajánlott, elfogadható és kerülendő magyaros alak

Az ajánlott magyaros átírás minden esetben megfelel a szófejtő címszavának. Ez az általam leginkább helyénvalónak tartott eredeti szóalak legpontosabbnak tartott magyar fonetikus átírása. Ha ettől különböző magyaros átírások is elfogadhatóak (akár azért, mert az eredeti szónak másféle alakjai is használatban vannak, akár azért, mert többféle magyaros átírással lehet közelíteni az eredeti kiejtést), akkor megjelenik egy újabb rubrika, amely az alternatív magyaros átírásokat mutatja meg. Gyakran szerepelnek még a szótani szakaszban hibás (pontatlan), de a gyakorlatban előforduló magyaros átírások – ezek mindig szürke színnel jelennek meg. Ezek feltüntetésének két célja van: egyrészt nem árt tudatosítani, hogy mit NE használjunk (pl. Siva nevében rövid az i, de nagyon sokan helytelenül Sívának mondják és írják), másrészt pedig ha valaki internetes keresőbe vagy a honlap saját keresőjébe hibás alakot ír be, akkor is megtalálhatja a helyes szófejtőt. Kiejtéssel és átírásokkal kapcsolatos tanácsokat itt találhatsz: Általánosságban az indiai szavak kiejtéséről, Kiejtési tanácsok a magyaros átíráshoz.

Bővített magyaros átírás

A bővített magyaros átírás kísérlet a szabványteremtésre. Egyelőre ezen a honlapon kívül sehol nem találkozhatsz vele, azonban remélem, hogy sikerül – több indológus bevonásával – kialakítani ezt a szabványt, és legalább részben elterjeszteni. Ennek az átírásnak az értelméről és kiejtéséről itt olvashatsz: A bővített magyaros átírás. A lényege az, hogy a magyar nyelvben is meglévő hangok magyaros fonetikával szerepelnek benne, azonban kiegészítésként szerepelnek a nemzetközi szabványátírás mellékjelei is. Így a mellékjeleket figyelmen kívül hagyva bárki jó közelítéssel kiejtheti a szavakat, akiket pedig a teljes pontosság érdekel, az odafigyel a pontocskákra és vesszőcskékre is. Ebben az átírásban a magánhangzók hosszúságát a betű fölé tett vízszintes vonalka jelzi, nem vesszőékezet, mint magyarul. Ennek további előnye, hogy az így átírt szavakhoz magyar ragokat lehet illeszteni anélkül, hogy a szóvégi magánhangzó hosszúságára vonatkozó információ elveszne.

Ha úgy találod, hogy a számítógépeden rosszul jelennek meg a mellékjeles betűk, akkor itt találsz segítséget a probléma orvoslásához: Betűtípusok.

Szabványátírás

A  JÉ! India honlapon az ind nyelvek latinbetűs átírásának nemzetközi szabványa szerinti szóalakokat is megtalálod. Sajnos ez a szabvány sem teljesen univerzális: egy-két apró részletben különböző szabványokat használnak a szanszkrittal, hindível, tamillal vagy egyéb nyelvvel foglalkozó tudósok. Egy másik sajnálatos részlet, hogy bár a Unicode karakterkódolási szabvány magában foglalja az ilyen átírásokban használatos összes mellékjeles karaktert, bizonyos karakterek csak igen kevés, külön e célra kifejlesztett betűtípusban vannak jelen, ezért engedményt kell tenni az alkalmazott átírásban a szélesebb körben elterjedt betűkészletek javára. A szabványátírás jeleiről, ezek kiejtéséről, és arról, hogy a honlapon mennyiben tökéletlen a szabványátírás, itt olvashatsz további részleteket: (hamarosan).

Amennyiben magának a szanszkrit szónak többféle alakja fordul elő, a szabványátírás-rubrikában mindig az ajánlott magyaros átírás alapjául szolgáló alakot találod. Amikor ez a szanszkrit alanyeset, akkor a szótövet a szóelemzés-rubrikában láthatod; ha pedig a szótő az ajánlott forma, de ettől erősen különbözik az alanyeseti alak, akkor azt megtalálod egy külön alanyeset-rubrikában.

Ha úgy találod, hogy a számítógépeden rosszul jelennek meg a mellékjeles betűk, akkor itt találsz segítséget a probléma orvoslásához: Betűtípusok.

Szóelemzés és alanyeset

A szanszkrit nyelv előszeretettel használ szóösszetételeket, és az összetételekkel jelölhető különféle viszonyokat már az ókori indiai nyelvtanászok részletesen kifejtették. Egy másik sajátossága a nyelvnek, hogy – a magyar hasonuláshoz hasonlóan – az összetételben (sőt, mondatban független szóként) egymás mellé kerülő szavak eleje és vége megváltozhat aszerint, hogy milyen hangtani tulajdonságokkal bíró hangok kerülnek egymás mellé. Ezt a hasonulást nevezik szandhinak (szó szerint: ‘összeillesztés’).

A szófejtők minden összetett szó esetében feltüntetik, hogy milyen elemekből áll össze az adott szó, és ezek az elemek saját tőalakjukban jelennek meg, vagyis a szandhi miatt bekövetkezett változások nélkül. A szóelemek elhatárolására az alábbi jeleket használom:

| (függőleges vonal) – szóösszetétel tagjainak határa

: (kettőspont) – többszörös szóösszetételben szorosabban összetartozó tagok határa

. (pont) – képzők, illetve olyan összetétel-elemek leválasztása, amelyek nem önmagukban értelmes szavak, csupán másokhoz illesztve módosítják azok jelentését

Előfordul nem-összetett szavak esetében is, hogy a szóelemzés-rubrikában találsz egy szót. Ez akkor történik, ha a szó ajánlott magyaros alakja a szanszkrit alanyesetnek (és nem pedig a szótőnek) felel meg – ilyenkor a szóelemzés az esetjel nélküli szótövet mutatja.

Végezetül, ha az alanyeset és a szótő között fontos különbség van (amely miatt különböző átírások fordulhatnak elő), de az ajánlott magyaros forma a szótő (ez a gyakoribb eset), akkor megjelenik még egy alanyeset-rubrika is, amelyben láthatod a (szócikknek megfelelő nemű) szanszkrit alanyeset szabványos átírását. Nem tüntetem fel az alanyesetet azoknál a szavaknál, amelyeknél nem lépnek fel anomáliák a szótő és az alanyeset különbsége miatt, tehát ahol az alanyeset ugyan különbözhet a tőalaktól, de ez a különbség a leggyakoribb szanszkrit szabály szerint mutatkozik, és nem szokott megjelenni a latinbetűs átírásokkal dolgozó könyvekben.

A szóelemzés- és az alanyeset-rubrika mindig a nemzetközi szabványátírást használja.

Szó szerinti fordítás

A szófejtők fordítás-rubrikája a legelfogadottabb és legjellemzőbb fordítást tartalmazza, a tömörséget is szem előtt tartva. Ha valamilyen más forrásban eltérő magyarázatot találsz egy szóra, az még nem jelenti azt, hogy valamelyikünk téved. Egy-egy szanszkrit szó általában sok – többé-kevésbé hasonló – értelemmel fordítható, és ritkán találni olyan magyar szót, amely akár csak e jelentések javát visszaadná, nemhogy az összeset. Ezenfelül gyakran előfordul, hogy egy-egy név történeti etimológiája elhomályosult egy népszerű alternatív értelmezés mellett – ilyenkor általában mindkettőt feltünteti a fordítás-rubrika. A nevek megfejtésének és fordításának tekervényes útjairól itt olvashatsz bővebben: Szanszkrit nevek értelmezése.

Ajánlott és kerülendő angolos forma

Az internet túlnyomó része angol nyelvű, és úgyszintén angolul érhető el a legnagyobb indiás irodalom. A szakirodalomban régóta, és néha már az interneten is a nemzetközi szabványátírást használják – sokszor azonban csak pontatlan, angol fonetikus átírásokkal találkozhatsz az elérhető forrásokban. (Az angol átírásokról itt olvashatsz még: Indiai szavak angolos átírásának kiejtése.) Másfelől a modern földrajzi és személynevek esetében – elterjedtsége folytán – az angolos átírás célszerűbb lehet a magyar vagy nemzetközi fonetikus átírásnál.

E két okból szerepelnek a szófejtőkben a szavak angolos alakjai is. Az ajánlott forma általában a leggyakoribb és legegyszerűbb. A (szürke színnel feltüntetett) kerülendő alakok nem feltétlenül hibásak, de valamivel ritkábbak és gyakran kevésbé informatívak az ajánlott alaknál.

Modern alak

A szófejtők elsősorban szanszkriton illetve más ókori nyelven alapuló alakokat tüntetnek fel. A mai indiai nyelvekben gyakran kissé más formában, más végződéssel jelennek meg ezek a szavak, és modern indiai szerzők esetében gyakori, hogy ha a nyugati világnak szánt könyvet írnak, akkor is az anyanyelvüknek megfelelő alakot használják. (Ez a gyakorlat éppúgy helytelen, mint hogyha mondjuk egy olasz szerzőnek az ókori Rómáról – nem olaszoknak – szóló művében olasz szavakkal találkoznánk latin szavak helyett.)

A modern alakok másik haszna, hogy segítségükkel értelmezhetővé válik néhány indiai személynév. Nagyon sok indiai ugyanis istenek nevét viseli (általában modernizált alakban), és ezekre ráismerhetünk az istenekről szóló szófejtők modern átírásait nézegetve.

Ezek a modern alakok mindig angolos átírásban szerepelnek a szófejtőkben, hiszen így találkozhatsz velük másutt is. Ha a modern forma pontos kiejtésére vagy kíváncsi, erre a legjobb tippet úgy kapod, ha összehasonlítod a modern alakot az ajánlott angolos átírással, majd a kettő különbségeit alkalmazod a magyaros átírásra.

A honlapon megadott modern alakok elsősorban a hindíre és a vele rokon észak-indiai élő nyelvekre alapoznak. A modern dravida (dél-indiai) nyelvekben a kiejtés általában közelebb áll a szanszkrithoz, viszont gyakran alkalmaznak saját végződéseket, és többnyire furcsa rendszerben írják át a mássalhangzók egy részét – erről idővel részletesebben is olvashatsz majd a honlapon.


Hozzászólások

A hozzászólások a szerzőjük véleményét tükrözik. Tartalmukért nem vállalunk felelősséget.

Súgó: Szófejtők
( Zerge – 2011.08.23, 19:19 )

Üdv.

Szeretném a RIMA név megfejtését kérni

Köszönöm

Súgó: Szófejtők
( Dániel – 2011.08.25, 20:20 )

Szia, nem ismerek kapásból ilyen indiai nevet. Ha tudsz hozzá valami kontextust mondani, akkor talán van, amin elinduljak.

Súgó: Szófejtők
( Zerge – 2011.08.26, 10:44 )

Üdv.

Rima Kallingal , Rima (Reema) Sen, azt találtam róluk, hogy indiai színészek. Nevük kissé összecseng a magyar rima szóval,ezért gondoltam , hogy ebben a blogban választ kaphatok.


zerge

Súgó: Szófejtők
( Dániel – 2011.08.26, 10:59 )

Szia, megpróbáltam utánanézni. Valószínűleg Rímá a helyes átírás; a magyar rimához nincs köze, vagy ha van, akkor csak valahogy nagyon távolról, nagyon áttételesen (nem tudom a rima etimológiáját). Különféle névfejtő weboldalak szerint hol "fehér antilop" a név jelentése, hol Durgá istennő egyik nevének mondják - itt például mindkettő szerepel: http://www.indiaparenting.com/babynames/meaning-of-Reema.shtml . Egyik értelemben sem ismerős nekem, sem hindí, sem szanszkrit szótárban nem szerepel ilyesmi. Az általad megadott két színésznő közül az első keralai (malajálam nyelvű), a második bengáli (bengáli nyelvű), de valószínűbb, hogy nem az ő helyi nyelveiken van a nevük, hanem valamelyik - fene tudja, hogy melyik - modern indiai nyelvben létezett ez a név, és aztán egyszerűen csak személynévként (tehát nem jelentésteli, beszélő névként) terjedt el más vidékekre is.

Súgó: Szófejtők
( Zerge – 2011.08.26, 16:12 )

Szia!

Köszönöm, sokat segítettél.

Súgó: Szófejtők
( Névtelen – 2012.01.06, 19:35 )

Sziasztok! Andrea vagyok és egy ismerősöm kért meg, hogy érdeklődjem, mit jelent az "arambata" kifejezés, amit nem épp kedvesen, (talán jelzőként) használtak számára. Köszönöm.

Súgó: Szófejtők
( Dániel – 2012.01.06, 19:54 )

Szia, ez sajna semmiféle "harangot nem kondít meg" nálam. Ha tudsz bármi további információt, lehet, hogy segít, lehet, hogy nem. További hasznos infó lehet: - milyen nyelven lehet ez vajon? ha passz, hogy milyen nyelv, akkor hol, hová való embertől hallotta? milyen nyelven mondta a mondata többi részét az illető? mit mondott még? le tudná-e írni a hallott szót másképpen is? (pl. tegyük fel, hogy "arambata" volt a hangzása - de lehet, hogy kicsit mondjuk "oromboto" vagy "erembete" színezete volt [nem mintha ezek számomra értelmes szavakra hasonlítanának, csak elméleti példának mondom őket], vagy "arrambatta" is lehetett volna, stb.)

Opciók:
Cikktérkép
Archívum
Xaraya motorral
Get Firefox!
WYW kereső
   

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában minden képi, írott és eszmei tartalom szerzői jogának tulajdonosa Balogh Dániel. Ezen tartalmak csak a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően használhatóak fel (bővebben itt). Üzleti célú felhasználásukhoz külön, írásos engedély szükséges.

A lap optimális külalakja Firefox böngésző alatt, minimum 1024x768-as felbontású, 32 bit színmélységű monitoron jelenik meg. Kérlek, ha a honlap működésében, viselkedésében hibát, meglepő dolgot találsz, értesíts róla.